Stresshantering i Stockholm

Samtalsserie kring stress och stresshantering.

 

Stress är ett tillstånd av ökad psykologisk och fysiologisk handlingsberedskap. När vi upplever en fara alternativt en obalans mellan krav och resurser så reagerar kroppen med att förberedda sig på kamp eller flykt. Stress är alltså en överlevnadsinstinkt och är oumbärlig i situationer där vi måste prestera intensivt under en kort period. Långvarig stress kan däremot leda till “slitage” i kroppens olika system, med ohälsa som följd.

Stressymptom

Hjärtklappning, mag- och tarmbesvär, muskelspänningar, svettningar, darrningar och andnöd är vanliga fysiska tecken på stress. Känslomässiga tecken kan vara irritation, aggressivitet, nedstämdhet, oro/ångest och panikångest. Minnesproblem och koncentrationsvårigheter kan vara kognitiva stressymtom. Man kan också få svårt att somna, orolig sömn, samt många och tidiga uppvaknanden. Alla dessa symtom signalerar att det är dags att varva ner och vila sig. Risken kan annars vara att man drabbas av allvarlig stressrelaterad ohälsa.

Syftet

En samtalsserie kring stress och stresshantering ger dig ökad förståelse för vad som framkallar stress hos dig (dina stressorer), hur du reagerar på och hanterar stress (dina coping-strategier). Du får möjlighet att identifiera möjliga förändringar i ditt liv som kan ge en mer balanserad och hållbar livsstil samt tillgång till metoder och verktyg för att hantera och förhålla dig till din stress.

Metoden

Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Vi gör detta med hjälp av Passprofilen, ett verktyg som utgår från dina olika områden privat, arbete, självkänsla och stressymptom. Passprofilen synliggör på ett enkelt och tydligt sätt dina styrkor och förbättringsområden inom stressområdet. Du får träna på avslappning, meditation och mindfulness, som alla kan bidra till en mer hållbar livsstil.

Kurser

Helhetsfokus håller också kurser i stress och stresshantering. För mer information ser under föreläsningar och kurser.

 

Passprofilen är ett verktyg för att kartlägga den psykosociala miljön utifrån områden privat, arbete, stress, självkänsla och livsstil. Passprofilen är ett enkelt, men effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och företag. Den består av 80 frågor och utöver pappersenkäten finns nu möjlighet att fylla i enkäten via Internet. Profilen är utvecklad i samarbete med IPM vid Karolinska Institutet.

NYTTAN

Passprofilen ger en tydlig bild av läget idag i verksamheten i överskådliga diagram. Den synliggör styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det som behöver förändras blir synligt och kan åtgärdas. Återkopplingen och insikten om styrkor och förbättringsområden förankrar utvecklingsarbetet i gruppen. Den största nyttan är delaktighet, engagemang, förståelse och fokus kring viktiga och nödvändiga förbättringsområden hos medarbetare, arbetsgrupp och ledning. Detta ger kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Med Passprofilen fångas de medarbetare som är på väg in i en sannolik lång sjukskrivning - innan sjukskrivningen och därmed undviks stora rehabiliteringskostnader. PASS Profilen kan användas som ett "early warning system" för mätning av klimat, stress hos medarbetare.

FÖR VEM?

Passprofilen kan användas för enskilda individer (chefer och medarbetare) samt för lednings- och arbetsgrupper som ska eller är inne i ett förändrings- och utvecklingsarbete som berör utveckling av verksamheten, arbetsmiljön eller andra projekt. Passprofilen är ett utmärkt instrument i det individuella rehabiliteringsarbetets olika faser.

 

Stresshantering i Stockholm – TIDSBOKNING
Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 | info@helhetsfokus.se