Arbetsmetodik

Helhetsfokus ser på människan som en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. För att på bästa sätt stärka upp och utveckla denna helhet så integrerar och förenar vi teorier och metodiker från olika terapiskolor såsom, Psykosyntes, KBT, ACT och Schematerapi.

 

 • Psykosyntes

  Psykosyntesen betraktar människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Denna helhet omfattas både av vår historia och av våra outforskade höjder, den enorma potential varje människa har.

  Viljan är ett centralt begrepp inom psykosyntesen och betonar vikten av att vara kontakt med det vi innerst inne vill och att utveckla vår förmåga att välja det liv vi vill leva.

  Namnet psykosyntes syftar på en syntes mellan motstridiga krafter. Alla har vi olika roller, som emellanåt kommer i konflikt med varandra. Inom psykosyntesen kallas dessa roller/strategier för delpersonligheter. Psykosyntesen betonar vikten av att medvetandegöra alla delar av oss själva och integrera dem till en väl fungerande helhet.

   

  Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.
  Roberto Assagioli

   

 • KBT

  KBT är en form av psykoterapi som har sina rötter i två traditioner, kognitiv terapi och beteendeterapi. I praktiken kombineras metoderna då de kompletterar varandra när det gäller teori, problemanalys och behandlingstekniker.

  Ett grundantagande i KBT är att tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner hänger intimt samman. De styr och påverkar varandra. Till exempel kan en negativ tanke typ “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att man drar sig undan och blir passiv. I terapin fokuserar man därför på hur det definierade problemet yttrar sig i klientens vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Klienten får sedan identifiera och praktisera alternativa sätt att förhålla sig till den aktuella situationen.

  KBT som terapiform som kan beskrivas som strukturerad samt mål- och problemorienterad. KBT är även en evidensbaserad terapiform vilket innebär att alla metoder är framtagna och prövade vetenskapligt.

   

 • Schematerapi

  Schematerapi är en evidensbaserad integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA.
  Schematerapi innehåller influenser från bland annat kognitiv beteendeterapi, anknytningsteori och gestaltterapi. Som terapiform så placerar den sig inom KBT- paraplyet men har till skillnad från traditionell KBT bl a större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen.

  Schematerapin utgår från de grundläggande känslomässiga behov som alla individer behöver få tillgodosedda under uppväxten för att utvecklas till trygga individer. Dessa grundläggande känslomässiga behov är:

  > Grundtrygghet (trygg anknytning)
  > Känslomässig närhet, värme & empati
  > Kärlek och acceptans
  > Social tillhörighet – gemenskap, acceptans och respekt
  > Autonomi – självständighet, kompetens och upplevelsen av en egen identitet.
  > Friheten att uttrycka egna känslor, behov och önskningar
  > Rimliga gränser/empatisk gränssättning
  > Självkontroll/självdisciplin
  > Spontanitet och lekfullhet

  När dessa känslomässiga behov blir bristfälligt bemötta uppstår sk. maladaptiva scheman (känslomässiga sår) som blir en del av oss själva och påverkar hur vi tänker, känner, handlar och förhåller oss till andra människor. Ex på maladaptiva scheman kan vara:

  > Övergivenhet
  > Misstro  
  > Värdelöshet/skam
  > Utanförskap
  > Underkastelse  
  > Bekräftelsesökande  
  > Höga krav/kritisk
  > Beroende/inkompetens  
  > Berättigad

  Målet med Schematerapi är att läka de känslomässiga ”såren” och hitta sätt att möta de grundläggande känslomässiga behoven på ett tillfredställande sätt.

   

 • ACT - Acceptance commitment therapy

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en beteendeterapeutisk behandlingsmodell som utvecklats av den amerikanske psykologen Steven Hayes i USA och ingår i den så kallade ”tredje vågens beteende terapi”.

  Syftet med ACT är att hjälpa människor att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt kunna acceptera och hantera det lidande som livet också ofrånkomligen innebär. I terapin fokuserar man därför på att dels utforska och klargöra vad som verkligen är viktigt och meningsfullt och utifrån dess värden sätt upp mål och handla på ett sådant sätt som berikar vårt liv. Dels på att öka den psykologiska flexibiliteten d v s förmågan att vara öppen och närvarande och handla i enlighet med det som vi tycker viktig och värdefullt. För att utveckla den psykologiska flexibiliteten så tränar man upp färdigheter i medveten närvaro så att ”jobbiga” tankar och känslor får mindre inflytande över oss. Man tränar på att observera tankar istället för att sammansmälta med dem och därmed i högre utsträckning kunna välja hur man vill förhålla sig till dem samt att möta känslor och fysiska förnimmelser med en acceptans och nyfikenhet istället för med olika typer av flykt- och undvikandebeteenden.

   

 

TIDSBOKNING
Varmt välkommen att kontakta mig! 070-605 2440 | info@helhetsfokus.se